BURSLAR
İLHAN – VRENİ NURAL EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
BURS YÖNETMELİĞİ


BAŞLANGIÇ

• Madde 1: AMAÇ
İlhan- Vreni Nural Vakfı’nın öncelikli amacı, Resmi senedinde belirtildiği gibi, “yetenekli fakat maddi imkandan mahrum” çocukların ve gençlerin, eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için nakdi ve ayni, karşılıklı veya karşılıksız yardımlar yapmaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

• Madde 2: BURS TÜRLERİ
İlhan- Vreni Nural Vakfı tarafından verilen başlıca yurtiçi burs türleri şunlardır;
• Ortaöğretim Bursları
• Yüksek öğretim (Lisans) Bursları
• Yüksek Lisans (Master) Bursları
• Doktora Bursları
Yönetim Kurulu burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

• Madde 3: ARANILAN NİTELİKLER
• Öğrenim durumu:
• Orta öğretim okullarında öğrenim görmeye hak kazanmış olmak
• Veya yüksek öğretime hak kazanmış olmak
• Veya Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğretime hak kazanmış olmak
• Topluma ve yurdumuza yararlı bilimsel araştırmalar yapmak,
• Maddi imkanları yeterli olmamak,
• İyi hal sahibi olmak,
• Başarılı bir öğrenci olmak,
• Yetim aylığı hariç olmak üzere öğrenciler için başka kurumdan kendisine herhangi bir burs veya gelir tahsis edilmemiş olmak.

• Madde 4: BAŞARI KOŞULLARI
• Ortaöğretim Bursları:
Vakıf ortaöğrenim bursları normal lise, Teknik Lise ve Meslek Lisesi birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Burs, birinci sınıflar için girişi puanı sırasına göre önde olan adaya verilir. Ara sınıflar için burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan, yıllık genel not ortalaması daha yüksek olan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya verilir. Not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.
• Yükseköğrenim (Lisans) Bursları:
Birinci sınıflar için burs, fakülte veya yüksekokula giriş puanı sorasına göre önde olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir ve öğrenim kurulu belgesini ‘Öğrenci Tanıtma Belgesi’ne ekler ve Vakıf Yönetimine verir. Ara sınıflar için burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinde başarısız dersi olmayan veya yıllık genel başarı ortalaması4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkının kazanan adaya tahsis edilir. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl ya da yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğrenim kurul belgesini ‘Öğrenci Tanıtma Belgesi’ne ekler ve Vakıf Yönetim Kuruluna verir.
• Yüksek Lisans (Master) Bursları:
Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday, Öğrenim Kurumunu Burs Komisyonu’nca önerilir.
• Doktora Bursları:
Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalaması, 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olup doktoraya kaydolan istekliler arasından, başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday, ilgili öğrenim kurumunu Burs Komisyonu’nca önerilir.

• Madde 5: BURS TAHSİSİ VE UZATMA
• Yurtiçi bursu, genel ilke olarak Ekim – Haziran arası 9 ay süre ile verilir. Bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen öğrencinin bursu ertesi öğrenim yılı devam edebilir.
• Burs miktarı her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçede belirlenmiş tutarlarda tahsis edilir.

• Madde 6: ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ
İlhan – Vreni Nural Vakfı bursu için başvuru Öğrenci Tanıtma Belgesi ile yapılır. Bunun için Vakfı, burs ayırdığı her öğrenim kurumuna yeteri kadar tanıtma belgesi gönderir. Adaylık koşullarını taşıyan istekli her öğrenci, kendi öğrenim kurulundan alacağı Öğrenci Tanıtma Belgesini doldurur. Ve gerekli belgeleri ekleyerek en geç Ekim ayı sonuna kadar kendi öğrenim kurumunun burs komisyonuna teslim eder. Gerekli adaylık koşullarını taşımayan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonunca incelenmez.

• Madde 7: ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİNE EKLENECEK BİLGİLER
• Ortaöğrenimde sınavlı okullar için birinci sınıf giriş puanını ve sırasını, ara sınıf için yılsonu genel not ortalaması ve sınıftaki başarı sırasını gösterir öğretim kurulu belgesi.
• Lisans öğreniminin birinci sınıfına başlayan öğrenci için ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi ile öğrenim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurulu belgesi. Ara sınıf öğrencisi için bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalaması ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi
• Yüksek lisans için lisans bitirme derecesini ve yüksek lisansa kabul edildiğini gösterir belgesi
• Doktora için yüksek lisans bitirme derecesini ve doktoraya kabul edildiğini gösterir üniversite belgesi.

• Madde 8: BURSUN TAHSİS EDİLMESİ
Öğrenciye bursu tahsisi İlhan - Vreni Nural Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulunun bursun tahsis edilmesi konusunda vakıf senedinde belirtilen vakıf amaçları doğrultusunda takdir yetkisi vardır.

• Madde 9: BURSLARIN ÖDENMESİ
Vakıf, burs tahsis ettiği öğrencilerin burslarını Ekim ayı başından geçerli olmak üzere her ay banka hesaplarına havale eder.

• Madde 10: BURSUN ERTESİ YIL İÇİN UZATILMASI
Vakıf, her öğrenim yılı sonunda bursluların başarı durumlarını öğrenciden veya ilgili kurumun burs Komisyonundan ister. Vakıf Yönetim Kurulu bursun devam edip, edemeyeceğini değerlendirir.

• Madde 11: BURSUN KESİLMESİ
Yetim harçlığı hariç olmak üzere başka yerden maaş, ücret, burs veya aylık kredi alan öğrenci hiçbir şekilde bursa aday olamaz. Burs tahsis edildikten sonra başka yerden benzeri destek bulan öğrencinin bursu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kesilir.

• Madde 12: EĞİTİM YANI VE SONRASI ETKİNLİKLER
İlhan – Vreni Nural Vakfı bursluları eğitim sırasında veya sonrasında Vakıfça düzenlenecek toplantılara ve diğer etkinliklere katılmayı görev bilirler.

İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

• Madde 13: YÜRÜTME
Bu yönetmeliğin hükümlerini İlhan – Vreni Nural Vakfı Yönetim Kurulu yönetir.

• Madde 14: MUKTESEP HAKLAR
Vakıf Yönetim kurulunca tahsis edilen burs öğrenci için müktesep hak oluşturmaz. Vakıf Yönetim Kurulu burs koşullarını değiştirmeye, yeniden düzenlemeye ve tamamen kaldırmaya yetkilidir.

• Madde 15: VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
199 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28. Maddesinin 2. Bendi uyarınca Vakıf tarafından verilecek burslar Gelir Vergisinden istisnadır. Ancak, vergi konularında yapılacak değişiklikler nedeniyle burs ödemelerinin herhangi bir vergiye tabi tutulması halinde ödenecek vergi burstan kesilir.Öğrenciye net ödeme yapılır.

• Madde 16: YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunun ____________________ tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir.


© Nural Vakfı Tüm Hakları Saklıdır